Bespuiting van betonconstructies

De brandwerendheid van beton verhogen dmv brandwerende bespuiting of brandwerende beplating.

De brandwerendheid van beton is vrij beperkt. Om de brandweerstand van betonnen constructies te verhogen zal een bijkomende brandwerende bescherming aangebracht moeten worden.

D.m.v. een brandwerende bespuiting

Het is ten stelligste aanbevolen dat vooreerst een hechtingslaag wordt aangebracht die een optimale en blijvende hechting van het volledige brandwerende systeem garandeert. Bepleisterde delen dienen van een strekmetaalgaas te worden voorzien dewelke rechtstreeks in de betonconstructie wordt bevestigd.

Op deze hechtingslaag/pleisterdrager zal vervolgens een brandwerende mortel aangebracht worden in een dikte die overeenstemt met deze afgeleid uit zijn proefrapport. Indien nodig zullen verschillende opeenvolgende lagen worden aangebracht tot de vereiste dikte bekomen wordt. Het aanbrengen van de brandwerende mortel geschiedt met speciaal daarvoor bestemd spuitapparatuur. De afwerkingsgraad zal zodanig bewerkstelligd worden dat een gelijklopende en monolitische structuur bekomen wordt.

Teneinde alle discussies en misverstanden te vermijden, is het ten stelligste aangeraden dat de hoofdaannemer beroep doet op een gespecialiseerd bedrijf.

D.m.v. een brandwerende beplating

De brandwerende panelen worden bevestigd ofwel rechtstreeks d.m.v. schroeven en pluggen, ofwel d.m.v. een regelwerk.

De dikte van de platen alsmede het aantal lagen wordt afgeleid uit de vermelding in het proefrapport en dit in functie van de vereiste brandweerstand. Bij een dubbele beplating zullen de platen zodanig aangebracht worden dat de langse als zowel de kopse voegen verspringen waardoor een overlapping van de voegen bekomen wordt. Alle aansluitingen tussen de wanden en de platen zelf, dienen d.m.v. een brandwerende pasta/strook aangewerkt te worden.

BELANGRIJK
Bovengenoemde systemen en producten zullen gestaafd worden aan de hand van een classificatierapport of brandproefverslag, erkend en met succes beproefd volgens de geldende wettelijke Europese bepalingen & normeringen.

Elk systeem zal vooraf ter goedkeuring aan het bestuur worden overgemaakt inclusief desbetreffende classificatierapport. De uitvoerder zal tevens op het einde der werken een conformiteitsverklaring bezorgen waarin hij aangeeft dat alle uitgevoerde werken beantwoorden aan de beschrijvingen in het classificatierapport.