Fendolite MII – brandwerende spuitpleister

Productbeschrijving

Fendolite MII is een voorgemengd product, gecontroleerd in de fabriek en bereid op basis van vermiculiet en Portland cement, door bespuiting aangebracht. Fendolite MII levert een monolithische deklaag die in staat is om thermische schokken bij felle koolwaterstofbranden tegen te houden. Vooral betonnen structuren zullen beschermd worden tegen afbrokkeling wanneer ze bedekt worden met Fendolite MII. Alhoewel Fendolite MII een lage dichtheid heeft en zo aanzienlijk het dood gewicht reduceert, is het zeer duurzaam en vertoont het geen barsten of afbrokkelingen wanneer het aan mechanische krachten blootgesteld wordt.

Fendolite MII produceert geen giftige of gevaarlijke rookgassen en vormt geen gevaar voor de gezondheid voor, tijdens of na het aanbrengen. Structuren beschermd met Fendolite MII kunnen een brandweerstand tot 240 minuten bekomen.

Eigenschappen van Fendolite MII – brandwerende spuitpleister

Fendolite MII - brandwerende spuitpleister
Pensil 300 – brandwerende voegkit
 • Kleur en afwerking Gebroken wit, monolithische afwerking ruw gespoten , geëgaliseerd of uitgesmeerd met de verfrol.
 • Minimaal aan te raden dikte 8 mm zonder versterking – 15 mm met versterking
 • Theoretische dekking 32 m²/ton bij een dikte van 40 mm
 • Uitharding Door hydraulische uitharding
 • Initiële uitharding 2 à 6 uur bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid
 • Dichtheid Minimum 680 kg/m³ ± 15% (als hij droog binnen bewaard wordt)
 • Brandbaarheid Onbrandbaar volgens BS 476: deel 4
 • Rookontwikkeling Draagt niet bij tot rookontwikkeling
 • Thermische geleiding 0,19 W/mK bij 20°C
 • Bestendigheid tegen verwering Bevordert de verwering van het staal niet. Niettegenstaande is de behandeling met een primer aanbevolen teneinde een bestendigheid tegen verwering op lange termijn te bekomen, vooral wanneer de structuur volledig aan de atmosfeer blootgesteld is.
 • pH 12.0 – 12.5
 • Akoestische correctie Geluidreduceringscoëfficiënt (NRC) 0,35
 • Brandweerstand De structuren die beschermd werden met Fendolite MII hebben in onafhankelijke en erkende laboratoria testen ondergaan betreffende de brandweerstand volgens internationaal erkende normen: UK (BS 476, delen 20-21: 1987 bijlage D) Duitsland (DIN 4102) Nederland (Testprocedures brandweerstand in tunnels GT-98036-1a) USA (ASTM E119 UL 263 en UL 1709 n°XR704). De resultaten van de brandweerstandproeven
  hebben enkel en alleen betrekking op de geteste constructies en de gegeven omstandigheden. Cafco International levert dikteberekeningen via de computer om tegemoet te komen aan de specifieke criteria betreffende de brandweerstand na detailopgave.

Toepassingsmogelijkheden Fendolite MII

Profielvolgend of kokervormig bekleden van stalenliggers, kolommen, skirts en apparaten in de petrochemische industrie en voor betonconstructies in verkeerstunnels.
N.B. bij de beoordeling van de esthetische geschiktheid van Fendilte MII dient rekening te worden gehouden met de isolatiedikte van de brandwerende pleister in relatie tot het te bekleden bouwdeel en de visuele hoogte waarop dat bouwdeel zich bevindt.

Voorbereiding

 • Type profielen Beton en staal
 • Voorbehandeling van het profiel De steun moet zuiver, droog en vrij van stof zijn, zonder overblijfselen van het walsen, roest, olie en elke andere omstandigheid die een goede hechting kan verhinderen. Fendolite MII kan aangebracht worden op roestvrij staal. De stalen profielen die met een primer behandeld werden zullen met PSK 101 voorbehandeld moeten worden vooraleer de Fendolite MII aangebracht wordt.
 • Verstevigings- raster De meeste testen betreffende de brandweerstand zijn uitgevoerd zonder verstevigingsraster om de uitstekende prestaties van Fendolite MII te onderstrepen bij de meest hevige branden. Niettegenstaande is het gebruik van een verstevigingsraster aan te raden voor een grotere brandweerstand, bij buitenwerken of binnen wanneer het product onderhevig kan zijn aan mechanische schade of aan trillingen die een splijting teweeg kunnen brengen.

Aanbrengen van Fendolite MII

 • Eerste maatregelen Het aanbrengen van de Fendolite MII vereist de nodige kennis en ervaring en zal daarom bij voorkeur aangebracht worden door erkende installateurs en volgens de installatiehandleiding van de fabrikant.
 • Methoden De Fendolite MII met drinkwater vermengen in een geschikte menger en deze aanbrengen met een spuitmachine die specifiek ontworpen is voor de verwerking van dergelijke spuitpleisters.. De Fendolite MII kan na bespuiting glad en effen afgewerkt worden. Een manueel aangebrachte menging kan gebruikt worden voor kleine herstellingen.
 • Limieten Fendolite MII kan aangebracht worden indien de temperatuur van zowel de lucht als de steun 2°C of meer bedraagt maar niet indien de temperatuur van de atmosfeer of de steun zich onder de 4°C bevindt. De maximum temperatuur van zowel de atmosfeer of de steun bedraagt 50°C. De temperatuur van de steun moet minstens 2°C boven het dauwpunt bedragen.

In bepaalde omstandigheden kunnen Topcoat 200 en/of Primer FT201 en Topcoat FT 201 gebruikt worden als bescherming bij herhaald wassen, chemische vochtophoping op lange termijn of om bescherming te bieden tegen bacterie-, algen- en paddestoelontwikkeling.

Verpakking, opslag en levensduur

 • Verpakking Zakken van 20 kg
 • Opslag Niet in contact met de grond en droog tot gebruik
 • Levensduur Maximum 12 maanden

Omgevingsfactoren

Biologisch moeilijk afbreekbaar Niet giftig voor de waterfauna en – flora behalve in hoge concentraties Niet lozen in riolen of waterlopen.

Gezondheid en veiligheid

De nodige beschermingsmiddelen zoals stofmasker, aangepast kledij en oogbescherming zal tijdens de verwerking dienen te worden voorzien teneinde de gepaste garantie te bieden tegen het blootstellen van de werknemers en het publiek aan risico’s i.v.m. gezondheid en veiligheid. Een volledige kopij van het Gezondheids-, Veiligheids- en Milieuplan is te bekomen op aanvraag. Zie veiligheidsgegevensblad met referentie Saf-6 (met inbegrip van COSHH bepalingen.)

Kwaliteitsgarantie

De fabrikant van Fendolite MII hanteert een kwaliteitssysteem in overeenstemming met BS EN ISO 9002: 1994 en bekwam volledige erkenning bij BSI betreffende deze normen.
Handelen volgens deze normen houdt in dat alle activiteiten die betrekking hebben op deze kwaliteit vastgelegd worden in uitgeschreven procedures. Systematische en diepgaande controles worden uitgevoerd op alle materialen en hun aanwending. Testmateriaal wordt regelmatig nagekeken conform de nationale normen. De gegevens in deze technische fiche zijn gebaseerd op actuele testen en zijn eigen aan het product. Dit houdt echter geen enkele
resultaatsgarantie in vermits de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen.

 

Contacteer ons voor meer informatie
Download als pdf (258 kB)